Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW Zuid Nederland

Rapport gladheidbestrijding Limburg

In 2013 heeft de bestuurlijke conferentie over 'samenwerking in de gladheidbestrijding' plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst waren bestuurders van gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie aanwezig. Als vervolg hiervan heeft de provincie aan de gemeenten een enquete voorgelegd  om de mogelijkheden tot samenwerking in de gladheidbestrijding verder te verkennen. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in een rapport.

Negentwintig gemeenten hebben gereageerd, vier niet. Conclusie is dat de enquête een hoge respons heeft en de resultaten representatief zijn.  

De enquête wijst er op dat er weliswaar kansen zijn voor meer samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding, maar dat voor een (vergaande) samenwerking op dit gebied op dit moment (nog) onvoldoende draagvlak is. Belangrijkste reden is dat gemeenten veel waarde hechten aan hun beleidsvrijheid op dit gebied. Dit blijkt onder meer uit de inhoudelijke verschillen in de gladheidbestrijdingsplannen en de verscheidenheid in de organisatie van de gladheidbestrijding. Ook het feit dat de CROW-richtlijnen een ander, stricter, gladheidbestrijdingsregime voor Rijks- en provinciale wegen voorschrijven dan voor gemeentelijke werkt niet in het voordeel van een vergaande samenwerking.

Toch zijn er in de enquête ook punten naar voren gekomen waar samenwerking wel mogelijk lijkt: een gezamenlijke (limburgse gemeenten, provincie en RWS) aanbesteding van het weerbureau en het wegenzout. Naar verwachting levert deze aanpak schaalvoordelen op en derhalve besparingen. Behalve de conclusies die op basis van de enquête kunnen worden getrokken zijn, zijn er ook andere ontwikkelingen. Zo zijn met de gemeente Nuth reeds goede ervaringen opgedaan in het ter beschikking stellen van zout en het strooien van gemeentelijke wegen op plekken waar efficiëncyvoordelen voor de hand liggen (Onderbanken en Schinnen). Tussen Rijkswaterstaat en provincie bestaat een vergaande vorm van samenwerking door een gezamenlijke aanbesteding van de tractie en het ter beschikking stellen van elkaars steunpunten. Deze samenwerking wordt door beide wegbeheerders als positief ervaren en zal naar verwachting in de toekomst worden voortgezet.

Er zijn dan ook voldoende aanknopingspunten om samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding een nieuwe impuls te geven, ook al lijken die nu nog beperkt.

Rapport

Stadsbeheer Maastricht: Regionale Samenwerking - ook bij opleidingen!

Medio december vond er bij Stadsbeheer aan de Ankerkade in Maastricht de cursus Zorgplicht en Bezuinigingen Bomenbeheer plaats.
Deze cursus werd verzorgd door Cobra Groenadviseurs. Naast collega's van de afdeling Ontwerp en de Bomenploeg van Stadsbeheer namen ook de verantwoordelijke collega's uit Heerlen, Meerssen en Valkenburg deel.
"Hoewel we natuurlijk met enige regelmatig vanuit de inhoud contact hebben" vertelt Charles Remeijers, Teamcoach Bomen en Begraafplaats, "was dit de eerste keer dat er een gezamenlijke opleiding plaatsvond op ons vakgebied".
Het initiatief van Maastricht om deze bijeenkomst ook open te stellen voor cursisten uit andere gemeentes zorgde voor veel belangstelling bij de collega's.
"Wat ons betreft wordt dit in de toekomst vervolgd! Een prima gelegenheid om  elkaar weer eens te zien en kennis uit te wisselen, en op deze wijze drukken we ook de toch noodzakelijke opleidingskosten en dat past weer mooi in het Leantraject," benadrukt Monika Merx, Teammanager Beheer en Onderhoud.

 Cursisten Maastricht

Eerste bijeenkomst platform WOW Limburg

Op 4 december 2014 vond de eerste bijeenkomst van WOW Limburg plaats in de Oranjerie in Roermond. Circa 50 wegbeheerders (zowel ambtelijk als bestuurlijk) kwamen bij elkaar om de lopende samenwerking in Limburg te verbreden naar alle wegbeheerders in Limburg en om met elkaar de samenwerkingsagenda voor de komende jaren te vullen.

Om 9.00 uur opende dagvoorzitter Rob Meurders de bijeenkomst waarna gedeputeerde Erik Koppe de WOW Limburg Community (zie hier voor meer info) introduceerde. Deze online-Community is bedoeld om samen oplossingen te zoeken voor vraagstukken en om met de buren kennis te delen. Door gezamenlijk oplossingen te delen kunnen de buurwegbeheerders ook van elkaar leren, elkaar inspireren en profiteren. Met een druk op de rode knop opende de heer Koppe officieel de WOW Limburg Community, om zich vervolgens zelf als eerste aan te melden voor deze site. Dit moment werd feestelijk ondersteund door een groepsfoto met de aanwezige bestuurders. Foto's

klik hier voor de LinkedIn site van WOW Limburg