Terugblik WOW-dag 2015

Op donderdag 1 oktober vond de landelijke WOW-dag plaats in het IJsseldelta center in Zwolle.

IJsseldelta interieur

Een dag om kennis op te doen, te delen, te netwerken en nog veel meer. Tijdens deze dag werden ook de winnaars van de WOW-prijs 2015 en de Young Professional Challenge bekend gemaakt. Een impressie.

Verslagen van de workshops

1. Bestaande bruggen goed uitnutten in plaats van vervangen of versterken! SBRCUR commissie

Sprekers: Paul Waarts (provincie Noord Holland) en Kambiz Elmi Anaraki (gemeente Rotterdam)

Omschrijving

Onze bruggen zijn sterker dan we denken. Om dit aan te tonen, werken de gemeenten en provincies aan een richtlijn. Deze richtlijn met best practices en state of art van beoordelen van constructieve veiligheid wordt een gereedschapskist voor de beheerder. Samen willen we bepalen wat daar in komt te staan. Aan de hand van voorbeelden van betonnen, stalen en of stenen bruggen (incl. funderingen) laten we de mogelijkheden zien en bepalen we gezamenlijk de gewenste invulling.

Presentatie deel 1

Presentatie deel 2

2. Assetmanagement: hoe te beginnen in mijn organisatie? Deel 1 van drieluik ism CROW

Sprekers: Arie Oskam, Ewald Mauritz (gemeente Houten), Marco van der Sloot (gemeente Lansingerland)

Omschrijving

De vragen die behandeld worden in de workshop zijn bijvoorbeeld de volgende: Hoe pak ik assetmanagement op binnen mijn organisatie? Waar sta ik met mijn assetmanagement (maturity)?

Waar begin ik? Hoe neem ik mijn bestuurder mee? De uitkomst van de workshop voor de deelnemers zal ontwapenend zijn en 'anderen beginnen ook maar gewoon ergens', 'er is niet één manier om het op te pakken'.

Presentatie

3. Assetmanagement: hoe krijg ik mijn gegevens op orde? Deel 2 van drieluik ism CROW

Sprekers: Hans van Leeuwen (gemeente Dordrecht), Jan Maurix en Stefan van Gerwen (provincie Noord-Brabant)

Omschrijving

Hoe krijg ik mijn areaalgegevens op orde?
Waar start ik met mijn data-verzameling? Hoe richt ik dit proces in?
Wat zijn tools die ik kan gebruiken om mijn areaalgegevens op orde te krijgen?

Presentatie

4. Assetmanagement: hoe breng ik prestaties, risico's en kosten goed in beeld? Hoe richt ik mijn werkproces in? Deel 3 van drieluik ism CROW

Sprekers: Klaas Snoeij (gemeente Rotterdam) en Frans Noordberger (provincie Noord-Holland)

Omschrijving

Hoe doe je dat eigenlijk? Prestaties, risico's en kosten goed in beeld brengen? Hoe maak ik de koppeling met risicogestuurd beheer en als ik dan alles in beeld heb, hoe licht ik nu mijn bestuur in? En tot slot hoe richt ik mijn werkproces als organisatie in?

Presentatie

5. Risicomanagement? Zeker! En...hoe doen we dat?

Sprekers: Daniela Mayan (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Tijs de Jong (provincie Noord-Holland)

Omschrijving

Risicomanagement als waardevolle tool in projectsturing & verantwoording, dat is zoals veel organisaties risicomanagement willen (& moeten) inzetten. Maar dat vraagt iets…van een organisatie, een projectteam en het individu.

Tijdens deze workshop wordt een kijkje in de keuken geboden bij twee verschillende beheerders. Waar zij tegenaan lopen in de uitrol van risicomanagement, wat wel en niet heeft gewerkt…dat zijn de ervaringen die zij delen aan hand van stellingen zoals:

- "Risico gestuurd werken prima, maar first things first!"
- "Gelukkig, we spreken hier in ieder geval dezelfde taal!"
- "Risicomanagement is…improviseren!"
- "Risico's? Het gaat toch om kansen?!"

Daarna is het tijd voor de eigen vragen die bij de deelnemers leven t.a.v. risicomanagement. Binnen de workshop zullen deze op interactieve manier worden gedeeld en beantwoord.

Presentatie

6. Van organisatiewaarden tot inspectie. Wat wil je weten voordat je gaat meten? ism NVDO

Sprekers: Rinus Kuijper en Dennis Crain (provincie Gelderland)

Presentatie

7. BIM, standaarden en tools: toegelicht adhv project traverse Dieren, ism NVDO

Spreker: Niels Reyngoud en Anton Vogels (provincie Gelderland)

Omschrijving

De provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM standaarden en tools wordt in een aantal projecten nu ook de informatie uitwisseling met de aannemer gestandaardiseerd; de meeste gegevens komen immers na aanleg of na het uitvoeren van een beheermaatregel beschikbaar. Aan de hand van het voorbeeld project Traverse Dieren wordt een en ander toegelicht.

Presentatie

8. Drones, nuttig bij inspecties van (vaar)wegen en kunstwerken

Sprekers: Aad van de Burg (Rijkswaterstaat), Albert Stuulen (provincie Friesland), Erwin Visschedijk (Eyewings)

Omschrijving

In deze workshop worden de ervaringen toegelicht die zijn opgedaan bij pilotprojecten met verschillende typen drones voor inspectie van dijken (vaar)wegen en kunstwerken. De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat samen met andere (vaar)weg beheerders een quick scan uitgevoerd van pilotprojecten die met drones zijn uitgevoerd. In het rapport- dat inmiddels beschikbaar is- zijn 10 verschillende toepassingen beschreven.

Met de workshopdeelnemers wordt nagegaan welke mogelijkheden er binnen de regelgeving zijn om drones in te zetten en er wordt een specifiek project (monitoring Zeelandbrug) besproken.

Na deelname ben je goed op de hoogte van de stand van zaken van drones en krijg je toegang tot de virtuele projectruimte waarop alle info over drones wordt bijgehouden.

Presentatie

10. Waterschappen werken succesvol samen om energie en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater

Sprekers: Jos Jogems (waterschap Vechtstromen) en Alex Veltman (Waternet)

Omschrijving

Het water in Nederland is de afgelopen decennia stukken schoner geworden. Dankzij rioolwaterzuivering door waterschappen is winst voor de kwaliteit van de leefomgeving geboekt. Die lijn zetten de waterschappen voort met de Energie- en Grondstoffenfabriek. Met dit programma creëren we de mogelijkheden om Nederlands afvalvalwater voor 100% om te zetten in waardevolle producten. Dit is het aandeel van de waterschappen aan de circulaire economie. Voor een duurzame samenleving voor ons zelf en de volgende generaties.

Presentatie

11. Pitches over innovatie op het gebied van water

Pitch 1: Project Baggeren Vaarwegen Noord-Holland Noord

De provincie Noord-Holland laat baggerwerken uitvoeren in zo'n 43 kilometer aan vaarwegen in Noord-Holland Noord. Het gaat om kanalen die vrijwel alleen door de recreatievaart in gebruik zijn. De opgave die de provincie als beheerder heeft vastgesteld, is om de betreffende kanalen te laten voldoen aan het nautisch profiel. Tevens moet het kanaal voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterbodems en de keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Spreker: Dineke Mulderij (provincie Noord-Holland)

Presentatie

Pitch 2: Innovaties in rivierbeheer

SSRS: Self Supporting River Systems. Binnen het prestatiecontract IJssel en Twentekanaal is er experimenteerruimte gecreëerd om het project duurzamer en betaalbaarder te maken. Hiervoor is leerruimte gemaakt, een leerteam opgezet en innovaties bedacht ten aanzien van sedimentbeheer en flexibele kribben. Monitoring daarvan vindt plaats met behulp van een varende drone.

Sprekers: Yuri Wolf (Rijkswaterstaat), Deltares en aannemingscombinatie

Presentatie

Pitch 3: VONK (Vervangings Opgave Natte Kunstwerken)

Aan de hand van een infographic neemt de spreker de deelnemers mee in de wereld van VONK; de vervangings Opgave Natte Kunstwerken. De infographic is hier te bekijken.

Spreker: Luis Martins Diaz (Rijkswaterstaat)

Pitch 4: Inzet van het watersysteem als electriciteitsbuffer

Nederland wil op termijn overschakelen op alternatieve energiebronnen. Het aanbod van alternatieve energie loopt echter niet parallel aan de energiebehoefte. Energiebedrijven zijn om deze reden op zoek naar mogelijkheden om het gebruik te kunnen sturen en/of energie te kunnen bufferen. De waterschappen behoren tot de grootste energiegebruikers van het land. Het oppervlakte watersysteem in Nederland is zeer geschikt om energie te bufferen. Als waterschappen de peilen en bijbehorende bemaling slim laten fluctueren, komt er regelcapaciteit voor de energiemaatschappijen beschikbaar. Op deze wijze wordt het watersysteem ingezet als elektriciteitsbuffer en kan Nederland verder met het ontwikkelen en inzetten van alternatieve energiebronnen.

Spreker: Klaas Jan de Hart (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Presentatie

Pitch 5: Innovaties in de dijkenbouw, gewoon doen!

Spreker: Martin Schepers (waterschap Rivierenland)

12. Pitches over innovatie op het gebied van wegen

Sprekers:

Innoveren van ultrastil wegdek: Peter The (Rijkswaterstaat)

SolaRoad: Paul Waarts (provincie Noord-Holland)

De InnovatieAgenda van RWS: Dineke van der Burg

Innovatiecentrale, Laurens Schrijnen presentatie

Innoveren van ultrastil wegdek

Hoe komen we tot een volgende generatie wegdek, waardoor geluidschermen op sommige plekken lager kunnen of mogelijk zelfs niet meer nodig zijn? Een traject van co-creëren, co-financieren en stap voor stap ontwikkeling.

Solaroad

SolaRoad is een baanbrekende innovatie op het gebied van energiewinning. Een uniek concept, dat zonlicht op het wegdek omzet in elektriciteit: het wegennet als een onuitputtelijke bron van groene stroom. SolaRoad is een project van TNO, Provincie Noord-Holland, Imtech Traffic&Infra en Ooms Civiel.

De innovatieagenda van RWS

RWS heeft een InnovatieAgenda. Waarom en wat wil RWS hiermee. Wat zijn belangrijke zaken mbt innoveren en wat hebben we aan zo'n agenda?

13. Innovatiecentrale wil ook wegbeheerders inspireren en faciliteren

Sprekers: Lieke Berghout (programmamanager BEREIK!) en Laurens Schrijnen (Directeur Innovatiecentrale)

Omschrijving

Volgens professor Mertens staan we met Smart Mobility niet aan de vooravond van een technologische revolutie: we zitten er midden in! Wat betekent dit voor wegbeheerders? Kunnen we het naar onze weggebruikers maken om langs de kant van onze eigen wegen naar die aanstormende zelfrijdende auto's te blijven kijken? Wij willen onze collega's inspireren om mee te denken over de toekomst van ons werk, een toekomst waar we al midden in zitten.

Presentatie

14. Een fietsbrug die niet bevriest en een weg die energie opwekt...

Sprekers: Jan Robbert Albrechts en Jonne Klaver (provincie Zuid-Holland)

Omschrijving

Hoe haal je duurzame innovaties uit de markt?

Twee aansprekende voorbeelden zijn de fietsbrug 'De Snelbinder' (met asfalt dat niet bevriest tot -5 graden) en de weg van de energietransitie.

Om marktpartijen zoveel mogelijk ruimte te geven voor innovatie, heeft de provincie Zuid-Holland in de aanbesteding de Best Value Procurement (BVP) toegepast. Projectleider Jan Robbert Albrechts vertelt hoe de provincie de BVP-principes heeft gebruikt om tot dit innovatieve wegdek te gekomen.

Met de weg van energietransitie werkt de provincie Zuid-Holland aan een weg die energie bespaart, oplevert en de gebruikers stimuleert om mee te doen om dit te bereiken. Dit gaan we doen in twee proeftuinen: de N470 en een gedeelte van de N211.

Er is een nulmeting gemaakt om te zien waar de energieuitstoot zit van de provinciale infrastructuur. Tijdens de presentatie vertelt projectleider Jonne Klaver meer over deze meting, de manier waarop de omgeving wordt betrokken en op welke innovaties de provincie inzet.

15. Introductie Infra-Innovatie Netwerk Decentrale Overheden

Sprekers: Paul Waarts (provincie Noord-Holland) en Reinier Trommel (CROW)

Omschrijving

Wij nodigen en dagen je uit om jouw innovatievraagstukken en lopende innovaties met jouw collega's van andere provincies, gemeenten en waterschappen te delen en rvaringen uit te wiselen. Gegarandeerd dat je met nieuwe ideeen, inzichten en energie uit de workshop komt! En dat is nog maar een voorproefje van wat het Infra Innovatie Netwerk vanaf 2016 te bieden heeft.

Het Infra Innovatie Netwerk bundelt de krachen van decentrale overheden om tot innovatie in de GWW te komen. Door de krachten ideeen van jou en de andere innovatievragers en -aanbieders te bndelen, kan het innovatieproces van idee tot brede inzet in projecten versneld worden. Tijdens de workshop maken wij ook onze plannen bekend.

Presentatie

17. Hoezo duurzaamheid? Wat kunnen we als wegbeheerders doen?

Sprekers: Dan Bekker (gemeente Utrecht) en Eric Diepstraten (provincie Utrecht)

Omschrijving

"Wow! Wat is moeder aarde toch mooi!"

De tijd dringt. We moeten nu toch écht werk gaan maken van duurzaamheid, want anders zou het met Moeder Aarde wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dat vindt inmiddels ook de G7: stoppen met fossiele brandstoffen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en ieder beetje helpt. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat kun je als wegbeheerder doen? Wat doen we al? Inspirerende voorbeelden en een gesprek over urgentie.

Presentatie

18. Circulaire economie bij inkopen en aanbesteden

Spreker: Take Padding, PIANOo ministerie Economische Zaken en Jeroen van der Waal, gemeente Amsterdam

Omschrijving

Grondstoffenschaarste is de uitdaging voor de 21e eeuw. Efficiënter en langer met grondstoffen omgaan, gekoppeld met hoogwaardig hergebruik zijn de kernpunten van circulaire economie. Circulair inkopen is een relatief nieuw onderwerp waarin Nederland internationaal geldt als een van de koplopers. In verschillende pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met het in de praktijk brengen van circulair inkopen. Maatwerk en nauwe samenwerking met de markt zijn daarbij steeds belangrijke uitgangspunten.

In deze sessie gaan Take Padding van PIANOo en Jeroen van der Waal van de gemeente Amsterdam in discussie met u wat de kansen en valkuilen zijn bij circulair inkopen. Take Padding van PIANOo is één van de initiatiefnemers van de green deal circulair inkopen en zal een korte introductie geven op het wat, waarom en hoe van circulair inkopen. De gemeente Amsterdam is deelnemer van het eerste uur aan deze green deal. Jeroen van der Waal neemt u mee in een aantal circulaire GWW projecten waar Amsterdam mee bezig is, zoals hoogwaardig hergebruik van klinkers, van beton en het project 'straat van de toekomst'. Daarnaast zal worden bediscussieerd in hoeverre de milieukostenindicator (MKI) een goede meetlat voor circulair inkopen kan zijn.

Presentatie

19. Green Deal Duurzaam GWW voor 2016-2020: van ambities naar samen aan de slag in de GWW-sector

Sprekers: Meinke Schouten (Meinwater) en Peter Korbee en Sander Uitdehaage (provincie Noord-Holland)

Omschrijving

Op dit moment wordt gewerkt aan het tot stand komen van een nieuwe Green Deal Duurzaam GWW voor de periode 2016-2020. De partijen van het samenwerkingsverband, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, hebben besloten om nieuwe afspraken met elkaar te maken om invulling te geven aan hun missie: partijen zetten zich individueel en samen (pro) actief in om hun duurzaamheidsdoelen in de GWW sector te behalen.

Dat doen ze met de volgende visie en principes:

• Vertaal duurzaamheidsambities van de organisaties naar opgaven en

projecten

• Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee

• Focus op thema's met meeste winst

• Innovatiegericht aanbesteden en gunnen op duurzaamheid

• Maak gebruik van gezamenlijk instrumentarium

Maak kennis met partijen die hier al stappen in gezet hebben en verdere stappen in aan het zetten zijn. Laat je inspireren door het verhaal van Meinke Schouten (Meinwater) die aan de slag is bij de waterschappen.

Wat kan jij doen en hoe helpt de Aanpak Duurzaam GWW en het netwerk jou daarbij? Laat je inspireren en ga samen aan de slag!

Meer informatie over Duurzaam GWW: www.duurzaamgww.nl en de Aanpak Duurzaam GWW. Bekijk alvast onze film over de Aanpak als toelichting op hoe de Aanpak werkt en hoe deze in de praktijk is en wordt toegepast: http://duurzaamgww.nl/index.php/toelichtende-film-de-aanpak/

Presentaties

20. Betaalbaar beheer en onderhoud met biomassa (gras en hout)

Spreker: Mireille Götz (Rijkswaterstaat)

Omschrijving

In deze workshop gaan we in op de waarde van het natuurlijk kapitaal. Het areaal dat we bezitten en op welke wijze we meervoudig gebruik kunnen maken van deze rijkdom. Hoe kan je met elkaar van een kostenpost die het groenonderhoud meebrengt, een andere insteek kiezen, waardoor er vanuit meerdere optieken een positief resultaat wordt bereikt? Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk.

Rijkswaterstaat is nu ongeveer een jaar actief bezig om vanuit een andere positie in de keten zich te ontwikkelen op dit gebied en wil daarbij graag de breedte en samenwerking met andere terreinbeheerders aangaan.

Presentatie

21. Nieuwe mogelijkheden in verkeersmanagement met Floating Car Data

Sprekers: Edoardo Felici (Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), Thijs Muizelaar (Connecting Mobility/Innovatiecentrale)en evt. Luuk Verheul (Connecting Mobility)

Omschrijving

Floating Car Data (FCD) zal de toekomst van het inwinnen van verkeersgegevens gaan bepalen. Een groeiende hoeveelheid gegevensbronnen zorgt voor een betere dekking, snellere waarnemingen en meer toepassingen op basis van deze gegevens. Maar welke implicaties heeft FCD op werkprocessen van verkeersmanagers van de wegbeheerders? Wat voor kansen en verbeteringen brengt deze ontwikkeling teweeg? NDW onderzoekt dit samen met Connecting Mobility en de Innovatiecentrale in het kader van het aanbestedingstraject van NDW. Daarin wordt Floating Car Data ingekocht, die een deel van de huidige gegevenslevering van NDW op termijn zal gaan vervangen.

Presentatie

22. 'Frame creation': hoe maak je van een smart mobility oplossing een succes?

Sprekers: Connecting Mobility (Marit de Jong en Thijs Muizelaar) in samenwerking met Van Berlo (Maayke de Brouwer, design strategist) en Imtech (Tsjip Sietsma, manager intelligent transport systems)

Omschrijving

Aan de slag met innovatieve mobiliteitsoplossingen? Breng in deze workshop in beeld wat je bestuurder, de gemeente, bewoners en omwonenden, lokale bedrijven en weggebruiker dat kan opleveren. De workshop is erop gericht om innovatieve mobiliteitstoepassingen echt op straat te krijgen. Aan de orde komt een case in de stad Eindhoven. Je gaat ook zelf aan de slag met frame creation, en brengt je eigen praktijkervaring in.

Van Berlo, een designbureau, past de 'frame creation' benadering toe op complexe maatschappelijke problemen (social design). 'Ontwerp-denken' wordt toegepast om onderliggende behoeften van vervoerders, weggebruikers en omwonenden te snappen en zo met werkende oplossingen te komen. Imtech biedt technische oplossingen voor innovatieve mobiliteit. Samen met jullie, de wegbeheerders, brengen zij de succesfactoren van smart mobility in beeld.

Het programma Connecting Mobility fungeert als katalysator voor de transitie naar slimme mobiliteit in Nederland en stimuleert publiek private samenwerking. De methode 'frame creation' maakt onderdeel uit van een toolbox voor overheden waarmee Connecting Mobility overheden ondersteunt bij de transitie naar slimme mobiliteit.

Presentatie

23. Het landelijk verkeersmanagement beraad (LVMB) - Over de kracht van regionale samenwerking en landelijke afspraken

Sprekers: Terry Albronda (Groningen) en Jos van Loon (Rijkswaterstaat)

Omschrijving

Verkeersmanagement is per definitie samenwerking. Dat doen wegbeheerders gelukkig al heel wat jaren.

In het LVMB bereiden we ons voor op de toekomst, maar zetten we ons ook in voor het verankeren en beheren van het bestaande goed.

Graag nodigen wij je uit om een kijkje in de keuken van het LVMB te nemen en om samen verder te praten over wat samenwerking voor jou betekent.

Presentatie

24. Slimme systemen, slimme keuzes in weg- en vaarroutes

Sprekers: Ellen van der Knaap (provincie Zuid-Holland) en Paul van der Maat (Rijkswaterstaat)

Omschrijving

Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan willen weten over de bruggen op je vaarroute?

En wat heb je nodig om de natte en droge infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten?

In deze workshop gaan we in op reizigers die gebruikmaken van slimme informatiediensten om open bruggen te mijden en schepen die sneller kunnen doorvaren dankzij intelligente transportsystemen.

Droom je mee als weggebruiker, schipper, vaarwegbeheerder, wegbeheerder of politicus?

Samen kunnen we stappen maken!

25. Gebruik van standaarden bij het maken van afspraken tussen beheerders over eigenaarschap, beheer en onderhoud van objecten

Sprekers: Nora Schmorak en Guido Brouwn (Rijkswaterstaat) en Ton Woldhek (provincie Groningen)

Omschrijving

In de workshop behandelen we de casus die sinds 2014 gaande is rondom de overname van eigenaarschap van een aantal beweegbare bruggen en schutsluizen van provincies Groningen en Friesland door RWS. Bij de beoordeling van de toestand van de objecten is gebruik gemaakt van het RWS Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS).

Op basis van een gap analyse van de huidige toestand t.o.v. de RWS standaard probeert RWS met prov. Friesland en Groningen afspraken te maken over beheer en onderhoud. Deze afspraken hebben onder meer geleid tot voorstellen aan het bestuur van RWS en de provincie Friesland rondom de inkoopstrategie voor renovatie en onderhoud van de objecten.

Op basis van de casus zullen interactieve discussies worden gehouden rondom:

- het belang van standaarden bij afspraken tussen beheerders.

- kansen en dilemma's rondom technisch versus functioneel specificeren c.q. inkopen.

Presentatie

26. Van versobering naar robuuste objectbediening in Overijssel

Sprekers: Egbert IJmker (Rijkswaterstaat) en Arno Timmerhuis (provincie Overijssel)

Omschrijving

In een proces van ruim twee jaar is tussen regionale partners, waaronder de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat een prima samenwerking ontstaan, waarbij een oplossing is gevonden met win-win effecten. Hoe hebben ze dat gedaan?

Presentatie

27. Samenwerken in ICt (saw@), van uitdaging tot realisatie

Sprekers: Margreet Hobbelen (Rijkswaterstaat)en Ad Bouten (waterschap Brabantse Delta)

Omschrijving

Vier waterschappen en Rijkswaterstaat werken sinds begin dit jaar met saw@, een systeem ter ondersteuning van het werkprocesvan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Drie waterschappen gaan er dit jaar ook mee werken. De geleerde lessen tijdens het proces van samenwerken worden gedeeld, waarna we ingaan op waar we nu mee bezig zijn.

Presentatie

28. Regionale klimaataanpak

Sprekers: Erwin Rebergen (gemeente Utrecht) en Goos Boelhouwer (waterschap Stichtse Rijnlanden)

Omschrijving

Klimaatverandering vraagt op veel gebieden om anticiperen. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Veel maatregelen die we uitvoeren in de openbare ruimte en de riolering realiseren we namelijk voor tientallen jaren. In de regio Utrecht werken we samen aan een gezamenlijke aanpak die we toelichten, waarna we in discussie met jou hier verder op ingaan.

Presentatie

29. Hoe realiseer je een effectieve evacuatie bij overstromingen?

Sprekers: Thea Helmerhorst - Rijkswaterstaat en nntb

Omschrijving

Tijdens de workshop wordt het samenspel van rijkswegen en de regionale wegen besproken. Met voorbeelden gepresenteerd door veiliheidsregio's en een verkeerskundigconcept door Rijkswaterstaat.

Wat helpt om dit samenspel goed te laten verlopen? Wat is belangrijk voor de professional met expertise op het terrein van water, verkeer en crisismanagement.

Presentatie

31. Kentekening en ontheffingverlening landbouwverkeer

Sprekers: Albert Aanstoot (RDW) en Hero Dijkema (Cumela Nederland)

Omschrijving

Cumula Nederland zal, samen met de afdeling Ontheffingen
van de RDW, dieper ingaan op de kentekening van landbouwverkeer en de gevolgen daarvan voor ontheffingverlening.

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
momenteel gewerkt aan de invoering van een kentekenplicht voor
landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen
aanhangwagens. In principe krijgen alle zelfrijdende (land)bouwvoertuigen die
op de openbare weg rijden een kenteken. Alleen voertuigen die zijn uitgezonderd
voor het T-rijbewijs zijn niet kentekenplichting.

De RDW zal nader ingaan op de ontheffingverlening voor te
breed landbouwverkeer. Momenteel kunnen wegbeheerders de RDW een mandaat verlenen om uit hun naam een ontheffing te verlenen. Indien de voertuigen van een kenteken zijn voorzien, zal deze situatie wezenlijk gaan veranderen.

Presentatie

32. Goederenvervoer overbelading, hoezo een probleem?

Sprekers: Nico Meininger (provincie Zuid-Holland), Joris Cornelissen (Rijkswaterstaat) en Willy Hoogma (provincie Overijssel)

Omschrijving

Op interactieve wijze nemen de sprekers je mee rondom de ontwikkelingen rond overbelading en schade aan de infrastructuur, waarbij zij de nieuwste cijfers en inzichten delen. Vervolgens gaan zij graag de dialoog aan om oplossingsrichtingen te verkennen/bespreken en hoe dit past in de visie.

Presentatie

33. Hoe kun je als wegbeheerder in gesprek met je weggebruikers? En wat komt daar uit?

Sprekers: Marieke Honer (RWS) en Ton Hendriks (ANWB)

Omschrijving

In deze workshop van de ANWB en Rijkswaterstaat bespreken we, via inspirerende en innovatieve praktijkvoorbeelden, hoe je geluiden van buiten naar binnen kunt halen. Mogelijke voorbeelden die aan bod komen:

- Enquête onderzoek naar beheer van rijkswegen, provinciale wegen en stadsroutes, waarbij resultaten via een infographic gedeeld zijn.

- Twitter onderzoek naar colonnevorming

- Mysteryshopper onderzoek naar verzorgingsplaatsen

- Research panel onderzoek naar Verkeer in de stad

Presentatie

34. Eerste hulp bij communicatie over gladheidbestrijding

Sprekers: Diane Geerts (gemeente Amersfoort) en Arie Oskam (gemeente Houten)

Omschrijving

De eerste vorst moet nog komen, maar wat staat ons nog te wachten de komende periode? En hoe communiceren we handig richting de burger over de bestrijding van gladheid? Daarvoor hebben we een toolbox ontwikkeld. Vol met handige voorbeeldbrieven, persberichten, posters etc. Hierin communiceren we wat we doen, maar ook wat we niet doen en wat de burger zelf kan doen. In de workshop laten we zien hoe je handig gebruik kunt maken van de diverse tools, delen we ervaringen en gaan we in gesprek hoe het nog beter kan.

35. Los zelf een mobiliteitsvraagstuk op met een serious game

36. Samenwerking in de waterketen: lessons learned

Sprekers: Hein van Stokkom, waterschap Brabantse Delta en Hans Schepman, RIVUS

De workshop bestaat uit twee delen:

1. Korte landelijke introductie van afspraken, doelen, ondersteuning en monitoring.

2. Praktijk van een samenwerkende regio.

Toelichting

SAMENWAW is de samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven waarin de realisatie van de doelen van het Bestuursakkoord Water (BAW) centraal staat. De doelen zijn vanaf 2020: €450 miljoen minder meer kosten, hogere kwaliteit en verminderde kwetsbaarheid. Meer informatie op de website www.samenwerkenaanwater.nl. In 2011 zijn er over het hele land 50 regio's gevormd. Met vertegenwoordigers van een regio wordt ingegaan op de landelijke en regionale afspraken, de wijze van samenwerken en de uitvoering van de maatregelen. RIVUS is een samenwerkingsverband voor afvalwaterketenbeheer in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en het Waterschap Groot Salland. Ook het drinkwaterbedrijf Vitens is betrokken bij RIVUS. De missie van RIVUS is "Samen werken aan een doelmatig en duurzaam afvalwatersysteem". Meer informatie op de website www.RIVUS.net

Presentatie Hein van Stokkom

Presentatie Hans Schepman

37. Innovatief watermanagement met Big Data

Sprekers: Bas Boterman (HydroLogic) & Waterbeheerders Waterschappen/RWS

Omschrijving

Dankzij de inzet van informatietechnologie (ICT) kunnen we het waterbeheer steeds veiliger en efficiënter maken. Door Big data van sensoren in het veld, meetsystemen, radars, satellieten, simulatiemodellen en observaties van burgers te bundelen, met slimme algoritmes te verrijken en als hapklare informatie beschikbaar te maken, kunnen we wateroverlast beter bestrijden. Tijdens deze workshop gaan wij samen met jou op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we deze technieken kunnen inzetten voor uw waterbeheertaken.

Presentatie

39. SWWK samenwerking waterketen

Sprekers: Drinkwaterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland

Omschrijving

Samenwerking Waterketen is de samenwerking tussen drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en Hoogheemraadschap Rijnland. Deze heeft tot doel synergie te vinden in de waterketen; onderling en met andere partners. De samenwerking is in ontwikkeling. Sinds 2001 beheren de partners het riool voor de gemeente Noordwijkerhout. Met het beheer van persrioolleidingen geven de partners daar zelf het eerste bewijs van. Het leertraject laat Dunea kennis maken met ander soort leidingnet en Rijnland met de toepassing van assetmanagement.

Presentatie

40. Netcentrisch werken

Spreker: Fred Hoogland (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Omschrijving

Netcentrisch werken: van groot belang voor de crisisbeheersing, maar het heeft wel impact op je organisatie. Het hoogheemraadschap van Rijnland deelt de ervaringen met de implementatie van deze werkwijze en vooral de impact daarvan op de organisatie.

Presentatie

42. Naar een risicogestuurde inrichting van zorgplicht waterkeringen

Sprekers: Bart Vonk (Rijkswaterstaat), Kirsten Smith (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Omschrijving

Op de onderwerpen inspecties, onderhoud en calamiteiten willen we in gesprek gaan met collega's, markt en kennisinstituten over wat risicogestuurd voor uitdagingen biedt om tot een optimale inrichting van Zorgplicht komen.

Presentatie

43. Cybersecurity bij Rijkswaterstaat

Sprekers: Hellen Havinga, Mark Zwaan en Tjeerd de Jong (Rijkswaterstaat)

Omschrijving

Rijkswaterstaat beheert veel landelijke transmissienetwerken en fysieke infrastructuur. Hieronder vallen ook vitale systemen die bijvoorbeeld voor de hoogwaterbescherming zorgen. Met de toenemende dreiging van cyber aanvallen is Rijkswaterstaat daarom hard bezig om de weerbaarheid hiertegen van systemen en infrastructuur te vergroten. In de workshop wordt gepresenteerd hoe dit beleidsmatig wordt aangepakt, welke maatregelen getroffen zijn en welke maatregelen nog worden genomen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de rol van het Security Centre en de bescherming van de infrastuctuurobjecten.

Presentatie

44. Groot onderhoud Twente, samenwerking tussen provincies, twee gemeenten en de Gasunie

45. Publieke-publieke samenwerking in theorie en praktijk

Sprekers: Harald Versteeg (Rijkswaterstaat) en Ferry Geerlings (provincie Overijssel)

Omschrijving

Issues (suggesties):

  • de juridische beperkingen die de aanbestedingswet oplegt.
  • Zijn we nou partners of gedragen we ons als opdrachtgever-opdrachtnemer
  • Waarom zou je dit willen?
  • Hoe richt je de samenwerking in.
  • Cultuurverschillen
  • "Zo doen wij dat niet"
  • Met gesloten beurs of tegen vergoeding?
  • Wie betaalt bepaalt of ligt dat anders?
  • Hoe bepaal je de vergoeding voor de geleverde prestatie

Praktijkverhalen: wat is er te leren?

47. Hoe ga ik om met hufters?

Sprekers: Bernadette Schomaker (Expertisecentrum Veilig Publieke Taak) Hans Kaldenbach (trainer)

Omschrijving

Schelden, spuwen, slaan of schoppen…. Helaas komt agressie tegen medewerkers die werkzaam zijn in het (vaar)weg- en waterbeheer regelmatig voor. Als medewerker kun je zelf verschillende maatregelen nemen om agressie aan te pakken, zoals het melden van incidenten of het meewerken aan het doen van aangifte. Maar wat kun je doen op het moment van de agressie zelf, als iemand zich op een vervelende manier gedraagt terwijl jij gewoon je werk aan het doen bent?

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en trainer Hans Kaldenbach geven u in deze interactieve workshop enkele praktische tips en tricks over het omgaan met 'hufters'.

Presentatie Grenzen stellen aan korte lontjes 1

Presentatie Grenzen stellen aan korte lontjes 2

Presentatie Hoe ga ik om met hufters

Presentatie Hangjongeren

Presentatie Respect

49. Project DOEN: een nieuwe samenwerking tussen marktpartijen en RWS

Sprekers: Joost Imhof (Rijkswaterstaat)

Omschrijving

Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan de vernieuwing van een brug, zonder contract. Zou dat kunnen? En wat zou dat opleveren? Precies dat soort vragen stellen we bij Project DOEN. Project DOEN streeft naar een betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels, met als resultaat maximale waarde voor de klant. Dit gaan we leren door het samen te doen, bij het project Nijkerkerbrug, een brug in de N301 over het Nijkerkernauw. Het project is een samenwerking tussen Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers en Rijkswaterstaat.

50. Talking Traffic; van slimme wegen en domme auto's, naar domme wegen en slimme auto's in de praktijk

De wereld om ons heen verandert snel. Onder andere beïnvloed door nieuwe technologie, verandert de samenleving en ook onze manier van reizen en kijk op mobiliteit. De ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) volgen elkaar snel op: van connected en coöperatief tot autonoom rijden.

In een coöperatief voertuig-wegkantsysteem staan voertuigen, verkeerssystemen langs de weg en verkeerscentrales continu met elkaar in verbinding. Dit geeft (bestuurders van) voertuigen veel meer informatie, waardoor deze voertuigen betere keuzes kunnen maken met betrekking tot route en rijgedrag. Dat is niet alleen fijn voor het individu, maar draagt ook bij aan maatschappelijke doelen, zoals betere doorstroming, veiliger verkeer en verbeterde leefbaarheid. Het gaat veel verder dan de file- en omleidingsinformatie die mensen nu via navigatiesystemen, boordcomputers of smartphones ontvangen. In een coöperatief systeem is er namelijk ook contact met de omgeving. Daarom wordt gesproken over Talking Traffic: je voertuig praat als het ware met andere voertuigen en met de verkeerssystemen langs de weg, in een straal van een paar honderd meter. Dit vraagt om een slimme architectuur en een nieuwe manier van (samen)werken.

De tijd van proeven, pilots en testen is voorbij. We gaan nu 'voor het eggie' de weg op. Om dit goed en snel van de grond te krijgen is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen essentieel: Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, (lokale) wegbeheerders en marktpartijen. Naast het technische vraagstuk rondom de implementatie van ITS, speelt hier ook een transitievraagstuk: hoe gaan we om met (een verschuiving van) verantwoordelijkheden? En wie pakt welke rol?

In een interactieve workshop verkennen we op basis van het project Spookfiles A58 en de data top-8 met elkaar het speelveld en de (verschuivende) verantwoordelijkheden. Hoe werken we samen aan een betere doorstroming en bereikbaarheid, en een leefbaar Nederland waarin verkeersveiligheid geborgd wordt?

Deze workshop wordt verzorgd door het programma Beter Benutten, Brabantse Beter Benutten project Spookfiles A58 en Gerard Avontuur, RWS.

Presentatie

51. Omgevingswet voor dummies

Spreker: Willem Wensink - Unie van Waterschappen

Omschrijving:
Heb je gehoord dat de Omgevingswet in aantocht is? En ben je benieuwd naar wat dat voor jou werk gaat betekenen? In deze workshop worden de hoofdlijnen van deze omvangrijke wet geschetst en staan we stil bij de gevolgen voor jouw werk.

Presentatie

Bijeenkomst

Documenten