Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nationale Bewegwijzeringsdienst

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is een organisatie van, voor en door de gezamenlijke wegbeheerders en voert de bewegwijzeringstaken uit.

De Nationale Bewegwijzeringsdienst zorgt voor uniforme bewegwijzering op alle wegen in ons land. Dat geeft de weggebruiker duidelijkheid en bevordert de doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid. De NBd adviseert, ontwerpt en zorgt voor plaatsing, beheer en onderhoud van bewegwijzering.

De NBd helpt wegbeheerders om ieder bewegwijzeringsvraagstuk tot een goed einde te brengen.

www.bewegwijzeringsdienst.nl

Nationale Bewegwijzeringsdienst gestart

Nationale Bewegwijzeringsdienst van start per 1 april 2013

Achtergrondinformatie

De koepels van de gezamenlijke wegbeheerders hebben afgesproken een Nationale Bewegwijzeringdienst (NBD) in het leven te roepen die wordt opgehangen binnen de organisatie van Rijkswaterstaat (RWS). De NBD wordt verantwoordelijk voor de publieke aspecten rondom de bewegwijzering, zoals, de coördinatie en afstemming tussen wegbeheerders, het maken en vaststellen van bewegwijzeringplannen en het beheer van de database voor alle wegwijzers in ons land. De organisatie krijgt een wettelijke status en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van VNG, IPO, UvW en RWS. Voor de oprichting van een dergelijke bewegwijzeringsdienst is een wetsvoorstel ingediend.

Doel van het wetsvoorstel
Het doel van het wetsvoorstel is het regelen van alléén de publieke belangen rondom bewegwijzering. Het gaat hierbij om:
• de borging van de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering op alle openbare wegen in ons land;
• de samenhang in de bewegwijzering van álle wegbeheerders (ongeveer 430) en particuliere eigenaren van wegen (bijv. Schiphol);
• de afstemming en coördinatie tussen wegbeheerders onderling en met particuliere eigenaren van wegen;
• de inrichting en het beheer van een landelijke database van de bewegwijzering in ons land.

Via een goede bewegwijzering wordt een betere doorstroming van het verkeer bereikt en kunnen onveilige en hinderlijke/ongezonde situaties als gevolg van grote verkeersstromen (geluid en luchtkwaliteit) worden voorkomen. Bewegwijzering is daarmee een belangrijk instrument voor verkeersmanagement door wegbeheerders. Navigatiesystemen hebben een aanvullende functie en bieden extra comfort en gemak aan vooral de automobilist.

Het wetsvoorstel regelt niets over de feitelijke realisering en instandhouding van de bewegwijzering, zoals het produceren, plaatsen en onderhouden van de bewegwijzering. Iedere wegbeheerder en eigenaar van een weg kan zelf de keuze maken of hij deze activiteiten zelf wil laten uitvoeren via eigen aanbesteding óf dat hij dit geheel overlaat aan de NBD. Wanneer
gemeenten voor de laatste optie kiezen, betekent dit veelal dat zij de huidige werkwijze via de ANWB kunnen continueren (totale 'ontzorging').

Inhoud van het wetsvoorstel
Partijen hebben met elkaar afgesproken dat de NBD bij Rijkswaterstaat moet worden ondergebracht. Daarom wordt in het wetsvoorstel een aantal taken en bevoegdheden formeel bij de minister van IenM neergelegd; de NBD zal deze in naam van de minister uitvoeren. Het gaat hierbij om de volgende taken en bevoegdheden:
• in overleg met de betrokken wegbeheerders of eigenaren van wegen stelt de minister ontwerpen voor bewegwijzering op en stelt deze ook vast. Hiermee worden de samenhang, uniformiteit en continuïteit in bewegwijzering voor alle openbare wegen in ons land gegarandeerd (zie art. 16a van het wetsvoorstel);
• de minister houdt een register (databank) bij van de bewegwijzering in ons land; alle wegbeheerders en eigenaren van wegen zijn verplicht de 'as-built-gegevens' van hun bewegwijzering aan de minister aan te leveren. Wegbeheerders en eigenaren van wegen hebben toegang tot de gegevens uit dit register (zie art. 16b);
• de kosten die de minister moet maken om de genoemde publieke taken te laten uitvoeren door de NBD, worden in rekening gebracht bij de betreffende wegbeheerders en eigenaren van wegen. De hoogte van de tarieven wordt door de minister in overleg met IPO, VNG en UvW bepaald (zie art. 153a).
Hoewel de minister formeel de bewegwijzeringplannen opstelt en vaststelt, is het uitdrukkelijk de bedoeling dat deze tot stand komen in een nauw samenspel tussen de betrokken wegbeheerder(s) en de NBD. Het initiatief zal doorgaans uitgaan van de betrokken wegbeheerder(s), omdat de wegbeheerders verantwoordelijk zijn én blijven voor de afwikkeling van de verkeerstromen over hun wegennet.

Het bewegwijzeringplan
In een bewegwijzeringplan moeten de volgende elementen zijn opgenomen:
• de bestemmingen die op de bewegwijzering komen te staan;
• een schets van de bestaande bewegwijzering en de mogelijke routes waarlangs die bestemmingen kunnen worden bereikt (vlot en veilig);
• te plaatsen en te verwijderen bewegwijzering en aanduiding van de locaties daarvan;
• de vormgeving van deze bewegwijzering conform de regels uit het BABW, RVV en de CROW-richtlijnen;
• de consequenties van de nieuwe bewegwijzering voor de bestaande bewegwijzering op andere wegen.

Brochure nieuwe bewegwijzering