Wegschade door overbelading 2.0 - verdieping provincie Overijssel

06 november 2017

Overbelading van vrachtwagens leidt tot overmatige schade aan wegen en kunstwerken. Jaarlijks zijn de Nederlandse wegbeheerders hierdoor miljoenen euro’s extra aan onderhoud kwijt. De vraag is wie deze schade het meest voelt, waar ze optreedt of de komende jaren op zal treden en welke maatregelen er getroffen kunnen worden om deze schade te beperken of te voorkomen. Want het is niet geheel duidelijk wat de aard en omvang hiervan is en hoe deze schade gereduceerd kan worden.

Met deze vraagstelling ging de werkgroep overbelading (Tauw en StegginkInfra) aan de slag, want schade kan voor zowel privaat als publiek aanzienlijk zijn.

Private schade

 • Concurrentievervalsing/ level playing field
 • Controles kosten tijd en geld
 • Grotere slijtage
 • Hoger brandstofverbruik
 • Verkeersonveiligheid

Publieke schade

 • Schade aan wegen en kunstwerken
 • Onveiligheid door remweg, beheersbaarheid en wateroverlast
 • Hogere uitstoot
 • Inschatting schadelast: circa € 300 miljoen per jaar

Eerste rapportage

De eerste rapportage met globale resultaten werd opgeleverd begin 2017. De conclusie van dit onderzoek was dat de informatie over overbelading en schade bij verschillende instanties aanwezig is, maar zonder een goed georganiseerde afstemming. Daarnaast was een conclusie dat de informatie op wegniveau niet eenduidig vertaald kan worden naar wegvakken en de afzonderlijke kunstwerken. Lees ook het nieuwsbericht van februari 2017.

Verdiepende rapportage

Op basis van de aanbevelingen ging de werkgroep met een vervolg aan de slag. Het belangrijkste van dit vervolg betrof een detailstudie naar overbelading op wegen en kunstwerken en een inventarisatie van verleende ontheffingen op één (provinciale) weg de N739 van Haaksbergen naar Hengelo. Je kunt het verdiepende rapport hier downloaden.

De belangrijkste conclusies uit het verdiepende rapport

 • Het gehele proces van informatie verzamelen over de N739, de ontheffingen, de weg met zijn kunstwerken en de informatie conditie van de assets en verantwoordelijkheden en plichten die met beheer zij gemoeid, is behoorlijk arbeidsintensief gebleken.
 • Er zijn diverse administratieve systemen bij verschillende wegbeheerders en er is geen eenduidigheid.
 • Het gegevensbeheer met betrekking tot het areaal is slechts beperkt op orde.
 • Documentatie en/of archivering van de kunstwerken is niet bij alle wegbeheerders goed op orde.
 • Het maken van een overzicht van ontheffingen per weg is bewerkelijk en mogelijk ook gevoelig voor fouten.
 • Bij wegbeheerders van het onderliggend wegennet is vaak de draagkracht van bruggen, viaducten en duikers niet bekend. Desondanks gaan het verkeer èn het exceptioneel transport er wel overheen.
 • Wegbeheerders hebben een plicht in het doorgeven van draagkrachtbeperkingen op de weg, maar zijn zich hier niet altijd van bewust.
 • Voor de transporteurs is een goede handhaving noodzakelijk voor een “level playing field”. Daarnaast is duidelijke en volledige informatievoorziening ontontbeerlijk.