Verbindingen, innovatie en kennisdeling

14 mei 2012

Als enige afgevaardigde van een gemeente, en eveneens als enige deelnemer uit het zuidelijke (en minder waterrijke) deel van het land, in een gezelschap van waterschappen, provinciale en rijkswaterbeheerders en het havenbedrijf van Amsterdam, verwonder ik mij over de diversiteit van de water-vraagstukken. Maar ik ben vooral onder de indruk van de saamhorigheid waarmee de intentie bestaat om op meerdere wijzen tot samenwerking te (willen) komen.
Daar, waar bij de start van dit initiatief een nog wat afwachtende en onderzoekende sfeer heerste, is dat inmiddels geëvolueerd tot een open en daadkrachtig gezelschap, waarin intenties worden omgezet in acties. Bijzonder voor mij is ook de constatering dat op alle schaalniveaus vergelijkbare processen aan de orde zijn, en dat we, meer dan we zelf misschien weten, van elkaar kunnen leren. Dat begint met: openheid, kennis delen, kennis uitwisselen en leren van elkaars ervaringen: zowel van de positieve als van de negatieve.
Ervaringen op het gebied van: aanbesteden en realiseren van werkzaamheden, door slimme contractvormen, slimme samenwerking, slimme opdrachtverlening en slimme bundeling van financiële stromen.
Evaringen over de implementatie van nieuwe pakketten, bedoeld om de onderlinge afstemming tussen verschillende vergunningen te optimaliseren: een moeizaam traject waar gemeenten bij de implementatie van de WABO al eerder mee te maken kregen en inmiddels de nodige ervaringen mee hebben opgedaan. Een zoektocht naar nut en noodzaak van regelgeving (of vermindering daarvan).
Als gemeente Veghel, bescheiden met haar ligging aan de Zuid Willemsvaart (die nog verbreed gaat worden naar vaarklasse 4), de Aa en de Leijgraaf (van belang voor waterberging en natuurontwikkeling), en groot op het gebied van economie en bedrijvigheid vooral op het gebied van Food (Mars, Campin en Agrifirm). We hebben een lokale opgave voor waterbeheer, waterneutraal bouwen en ontwikkelen, maar zoeken ook nauwe samenwerking op met waterschap, provincie en waterschap op deze gebieden. In het afgelopen jaar zijn er voor het eerst overleggen geweest tussen enkele grote bedrijven, de rioolwaterzuivering en de gemeente om te onderzoeken of het 'restwater' van de bedrijven voor de RWZI nog bruikbaar kon zijn. Dit leverde boeiende gesprekken op tussen de partijen en leidde tot onderlinge afspraken die eerder niet mogelijk waren. Ook op het gebied van personele uitwisselingen zoeken we naar mogelijkheden die aansluiten bij de lokale verantwoordelijkheden: de watertoetser van het waterschap was enige tijd bij de gemeente gedetacheerd: hierdoor ontstond een uitwisseling van inzichten en de kans om sneller en beter werk te verrichten, met wederzijds begrip en inzicht.
Zo is een ieder dus, vanuit zijn eigen invalshoek en verantwoordelijkheid op zoek naar verbindingen, innovatie en kennisdeling. Door middel van presentaties, uitwisseling van personeel, snuffelstages, agenderen op bestuurstafels ontstaat steeds meer inzicht in het belang en het nut van samenwerking! Water Ontmoet Water vormt daarin, wat mij betreft een inspirerende en actieve vorm, met steeds meer concrete resultaten.Eja Praasterink

Eja Praasterink
Manager afdeling Ruimte
Gemeente Veghel