10 uitdagingen voor de toekomst

In 10 jaar hebben we veel van elkaar geleerd en zijn we steeds beter gaan samenwerken op allerlei onderwerpen. We vroegen aan verschillende bestuursleden hoe zij denken over uitdagingen voor de toekomst voor beheerders. Geen verandering zonder uitdaging. Wat zijn hun ideeën?

Ellen Visser#01 Ellen Visser

Directeur Netwerkmanagement, Rijkswaterstaat Zee en Delta

“Ik voorzie de volgende ontwikkelingen voor de komende 10 jaar:

  • Internet of things gaat een belangrijke rol spelen bij Beheer en Onderhoud.
  • Op het gebied van Beheer en Onderhoud groeien beheerders verder naar elkaar toe: samenwerken wordt een must, mede door afnemende capaciteit en verouderend/veranderend areaal.
  • De rol van beheerders in verkeersmanagement zal volledig veranderen: zelfsturende auto’s en schepen dwingen tot een heroriëntatie op verkeersmanagement.

Bij deze ontwikkelingen is er een tempoverschil tussen de verschillende beheerders: sommigen zijn early adaptors; anderen kijken wat langer de kat uit de boom. Uitdaging voor WOW is om deze groepen met elkaar te blijven verbinden. Onder andere door kennisuitwisseling en het bevorderen van samenwerkingsprojecten.”

Eric van Duijn#02 Eric van Duijn

Teammanager leefomgeving en kanalen, gemeente Amersfoort

“De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Waar het voorheen tientallen jaren in beslag nam voordat een nieuwe technologie beschikbaar was, zien we dat dit steeds sneller gaat. In enkele jaren zijn nieuwe technieken breed beschikbaar. Ook in ons vakgebied zien we deze toename aan innovatie en snelheid van invoering. Het is daarom de kunst om met elkaar te kijken hoe we deze ontwikkelingen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en benutten, zonder allemaal zelf het wiel uit te vinden. Door in gezamenlijkheid, met ruimte voor verschillen, hieraan samen te werken kunnen we hier zo goed mogelijk regie over voeren om onze weggebruikers optimaal te faciliteren. Extra spanningsveld daarbij is dat het aantal mensen dat beschikbaar is om hieraan mee te werken, steeds schaarser wordt. Reden te meer om elkaar daarin op te zoeken en gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten die in verschillende organisaties beschikbaar zijn!”

Peter de Visser#03 Peter de Visser

Hoofd Stadsbeheer, gemeente Zoetermeer

“De wegbeheerder wordt een halve IT-er: er komt veel data-uitwisseling tussen wegkantmeubilair, verkeerslichtinstallaties en zelfrijdende voertuigen en ook sensoren zullen de staat van de weg en de kunstwerken doorgeven aan de wegbeheerder, die daarop actie kan laten ondernemen. De wegbeheerder wordt omgevingsmanager met het besef dat deelnemen aan het verkeer een vorm van sociale interactie is en dat voor het aanleggen van wegen, bruggen en tunnels steeds meer draagvlak verworven moet worden door inspraak, samenspraak en misschien zelfs wel co-creatie. De wegbeheerder wordt sociaal werker nu de interactie tussen het fysieke en sociale domein gaat toenemen door het faciliteren van langer thuis wonen met fysieke maatregelen in de openbare ruimte die dementievriendelijker en beter toegankelijk moet worden. De wegbeheerder wordt contractmanager over UAV-gc effectbestekken waarmee van de aannemer gevraagd wordt het dagelijks en groot onderhoud steeds meer af te stemmen op de wensen van de gebruikers, bewoners, bedrijven en instellingen en zichzelf te monitoren op de bereikte impact. De wegbeheerder wordt een klimaat-adept door in te spelen op de effecten van klimaatverandering met doorlatende verharding, warmteopslag in asfalt, energieopslag in wegdek zonnepanelen, energiewinning in wegbermen, opladen van elektrische voertuigen tijdens het rijden. De wegbeheerder wordt een jurist door beïnvloeding van de afwegingsalgoritmen van zelfrijdende voertuigen die moeten kiezen tussen doorrijden of stoppen bij gevaar voor inzittenden en medeweggebruikers. De wegbeheerder wordt landmeter nu de basiskaart grootschalige topografie de digitale basis gaat vormen voor zelfrijdende voertuigen en voertuignavigatie. En o ja, basale technische kennis is ook nog steeds wel handig!”

Albert Vermue#04 Albert Vermue

Directeur, Unie van Waterschappen

“Terugkijken en vooruitblikken. Een jubileum is een mooi moment om de balans op te maken. Wat ging goed? Waar kunnen zaken nog beter? Alweer tien jaar geleden startte WOW als een platform van gedreven professionals. Kennis delen, elkaar leren kennen en soms samen dingen oppakken, dat was het devies. Met de kennis van nu is het denk ik een meesterzet geweest.

Tien jaar geleden gold in bestuurlijk Nederland en in veel organisaties: ‘doen waar je goed in bent. Je gaat er over, of niet.‘ Het was een reactie op verhoudingen die niet meer helder waren. Er was ongemak over de vele instellingen en overheden die zich overal mee bezighielden. Het was bovenal een gevoel dat als je in Nederland iets gedaan wilde krijgen, dat de procedures wel erg stroperig waren geworden. Dat het erg lang duurde voordat iets gerealiseerd kon worden. De eenvoudige analyse was: als ieder nou slechts doet waar hij voor is, gaan alle zaken vast heel veel beter.

Zoals wel vaker bij een gebrekkige analyse, kwamen de mooie beloftes niet uit. Het helpt niet echt om bij een grote opgave, slechts één partij verantwoordelijk te maken. Zeker niet als er veel verschillende belangen in het geding zijn. Of als een opgave zo complex is, dat de expertise van verschillende organisaties nodig is.

Inmiddels is de ‘mindset’ veranderd. Iedereen realiseert zich tegenwoordig dat voor veel grote maatschappelijke opgaven samenwerking nodig is. Vrijwel niemand kan een ingewikkelde klus helemaal alleen klaren. Dat geldt voor individuen, dat geldt voor organisaties. Succesvolle organisaties zijn daarom juist organisaties die goed kunnen samenwerken, die over de grenzen van hun eigen erf heen kijken en die relaties aangaan met wellicht niet de meest voor de hand liggende partners. In de organisatiekunde wordt dan wel gesproken over ‘sociale innovatie’. In de watersector is zeker behoefte aan een dergelijke sociale innovatie. We werken in veel gevallen met moderne technologie, met echte professionals en met steeds nieuwe opgaven.

Wat dat betreft was WOW denk ik zijn tijd vooruit.Bij de oprichting stond het ontmoeten van vakgenoten, het delen van kennis en het leren van elkaar centraal. Precies die onderdelen die het verschil maken tussen bedrijven en instellingen die goed zijn in sociale innovatie, en degenen die achterblijven. Zo bezien, ziet de toekomst van het platform er ook zonnig uit. Er blijft behoefte bij organisaties aan medewerkers die goed kunnen samenwerken en hun licht af en toe elders opsteken. Het is misschien zelfs wel een voorwaarde voor die organisaties, om ook in de toekomst succesvol te blijven. Het is daarom te hopen voor de hele watersector, dat WOW nog lang blijft bestaan. En dat overheden en instellingen hun medewerkers er ruimte voor geven deel te nemen aan de activiteiten. Omdat het helpt de nieuwe opgaven op ons vakgebied, met enthousiasme en vernuft op te pakken.”

Arjan Driesprong#05 Arjan Driesprong

Directeur Beheer en Infrastructuur, provincie Zuid-Holland

  1. Jongeren geïnteresseerd houden en krijgen voor werk en weg- en waterbouw.
  2. Aanjagen en laten zien van mogelijkheden van ICT in ‘onze sectoren’.
  3. Soms vrijblijvende samenwerking tussen publieke partners omzetten in echte allianties.”

Arthur Meuleman#06 Arthur Meuleman

Directeur Watermanagement, Waterschap Brabantse Delta

“WOW is een prachtig platform om binnen de waterwereld mensen te ontmoeten en kennis te delen. Een mooi voorbeeld zijn de meeloopdagen. Voor bezoekers een kans om in een keuken van een andere waterbeheerder te kijken en ervaringen op te doen. Voor de gastvrouw of gastheer een mooie kans om een frisse blik van buiten te ontvangen. Dit blijft belangrijk voor nu en in de toekomst!”

Carlo Post#07 Carlo Post

Algemeen directeur, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

“Omdat ik verbinding persoonlijk belangrijk vind, voel ik me thuis bij WOW. Het blijft belangrijk dat WOW gezagsvol acteert door agenda beïnvloedend te zijn in aangesloten netwerken.”

Arjen Frentz#08 Arjen Frentz

Plv. directeur, Vewin

“Goede kennisdeling en informatie-uitwisseling blijft essentieel voor een goede performance van de watersector.“

Pieter Janssen#09 Pieter Janssen

Secretaris-directeur, Hoogheemraadschap van Delfland

“Volgens mij is de uitdaging nog altijd dat we als één overheid naar buiten optreden. Het maakt mensen echt niet uit door welke overheidsorganisatie ze worden geholpen. Het is aan ons om één gezicht naar buiten te zijn. Dat betekent dat we elkaar actief blijven opzoeken en elkaar iets moeten gunnen. Niet aarzelen om af en toe een stapje opzij te doen en iemand anders vooraan te laten staan.”

Albert Stuulen#10 Albert Stuulen

Opgavemanager Infrastructuur, provincie Fryslân

“Het blijft een uitdaging voor WOW om mensen ‘uit hun hok te krijgen’ en te zorgen dat ze naar ontmoetingen komen. Er gaat steeds meer digitaal en iedereen heeft het druk. En dan is er het risico dat mensen niet meer naar bijeenkomsten komen. De kracht van WOW zit voor mij in de persoonlijke ontmoeting van vakmensen van verschillende overheden. Als we die kunnen blijven realiseren, dan blijven er ook mooie dingen ontstaan.”