10 spraakmakers van WOW

WOW 10 jaarBinnen Platform WOW kennen we vele spraakmakers. Mensen wiens invloed bepalend is voor wat er binnen de weg- en waterwereld wordt besproken doordat zij altijd bereid zijn hun kennis te delen. We geven graag het woord aan tien van onze spraakmakers.

William Vermeulen#1 William Vermeulen

Coördinerend adviseur Water en Scheepvaart, Rijkswaterstaat, Verkeer- en watermanagement

“Ik ondersteun en adviseer Pieter Janssen als bestuurslid van WOW Water. Daarnaast denk ik mee met WOW over themasessies. De laatste was een geslaagde themasessie over innovaties. Mijn eigen werkgebied scheepvaartverkeersmanagement blijft veranderen en is nooit af. Het is ontzettend leuk om zelf bezig te zijn met deze verandering en daarmee ook de toekomst van het werkveld. Maar voor successen is een brede blik buiten dat gebied noodzakelijk. Om echt stappen vooruit te kunnen maken zoek ik de samenwerking tussen de operationele collega’s, partners binnen WOW, gebruikers en leveranciers. Om zo slim de aanwezige kennis, ervaring en inzichten uit te wisselen en waar het energie geeft om samen op te trekken.

Successen vier en deel je met elkaar. Ik ben nu bezig met ‘Smart Patrol’. We kijken daarbij of de taken vanaf een patrouillevaartuig slimmer, beter of anders gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door de inzet van drones en slimme camera’s. De betrokkenheid en het enthousiasme van de operationele collega’s, ‘het gewoon doen’ en de focus op simpel en het samen realiseren zijn daarbij factoren voor succes. Zoals Loesje al zei: Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?”

Peter van Riswijk#2 Peter van Riswijk

Strategisch beleidsmedewerker beheer en onderhoud wegen, provincie Gelderland

“Ik ben nauw verbonden aan de uitdaging om onze infrastructuur duurzamer te maken. Dit is een van mijn taken en opgaves binnen provincie Gelderland. Maar dat kan ik niet alleen en dat kan de provincie niet alleen. We kunnen stappen zetten en veranderen door anderen uit te dagen. Dit doen we door regionaal, provinciaal en landelijk samen te werken aan dezelfde ambitie. Daarom ben ik betrokken bij WOW en Duurzaam GWW; het biedt een podium en brengt mensen bij elkaar met dezelfde opgave. WOW is daarmee voor mij een belangrijke partner geworden. Duurzaam GWW gaat over veranderen. We hebben dat beschreven in vier transities: van kosten naar waarde, van alleen naar samen, van uniek naar uniform en van reactief naar proactief. Je kan van de ander leren, je kan elkaar helpen en je kan successen delen. Laten zien dat je dezelfde ambities hebt als je buurman en dat je met dezelfde belemmeringen worstelt.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het is een cliché, maar ik geloof daarin en heb er inmiddels ook zeker ervaring mee. We delen onze successen te weinig met anderen, daarvoor zijn we te bescheiden. Toch is het belangrijk om, hoe klein ook, je succes te vieren. Het geeft je energie om telkens opnieuw aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Dus pak je succes en durf erover te communiceren. Een goed voorbeeld doet goed volgen.”

Willie Ariëns#3 Willie Ariëns

Senior projectleider Handhaving, waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta

“WOW is bij onze afdeling Handhaving echtingeburgerd. Verandering in denken is niet alleen in de top van de organisaties tot stand gekomen ook van onderaf. We vinden partners met wie over en weer menskracht, middelen en kennis wordt uitgewisseld. Gezamenlijk surveilleren op het water, uitwisselingen van waarnemingen van luchtsurveillances, verkenning samenwerking rond drones en samenwerking in de opsporing zijn voorbeelden van efficiëntie in de handhaving. Een succes vind ik.

Voor het thema agressie tegen ambtenaren ben ik de vooruitgeschoven post samen met Anton van Straten van Rijkswaterstaat. Wij hebben onze schouders gezet op het indammen van lastig en agressief gedrag jegens onze collega’s en inmiddels hebben we vanuit WOW een onderzoekkunnen instellen naar dit thema. Hierna zal zeker nog een goed gevolg moeten komen en daar zijn al ideeën over. Ik heb gemerkt dat als je samenwerkt je een front kunt vormen. Alle deelnemers verenigd in WOW tolereren geen agressie tegen medewerkers en bestuurders. Samen sta je sterk en op de kaart!”

Daniela Mayan#4 Daniela Mayan

Senior adviseur risicomanagement, nu werkzaam bij Cratos Consultin. Ten tijde van inzet c.q. initiatief voor vakgroep risicomanagement, werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als risicomanager.

“In 2013 werd ik gevraagd een samenwerkingsopdracht voor het WOW-netwerk te formuleren waarbij kennisdeling centraal staat. De onderbouwing voor inzet op het thema risicomanagement, is vandaag nog net zo actueel als toen: risicomanagement neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties. Sommige organisaties zijn verder in de implementatie dan andere, maar voor iedereen zijn de vragenbekend: hoe implementeer je goed risicomanagement, hoe ziet ’risicogestuurd werken’ er dan uit, hoe zet je de tool effectief in zodanig dat dit meerwaarde heeft in de sturing, hoe kom je tot de verandering van houding en gedrag die het vraagt? Bovendien komen de bij WOW aangesloten organisaties elkaar in verschillende settings en rollen tegen èn hebben zo ook bij de inhoudelijke risicobeheersing wel met elkaar te maken. Kortom, zowel de gezamenlijkheid als de verschillen maken dat er een overkoepelend belang is om elkaar te kunnen vinden, ervaringen te delen, inzicht te hebben in elkaars werkwijze en belangen. Mijn tip voor die samenwerking: formuleer met elkaar het gezamenlijk doel vàn die samenwerking. Ondanksverschillen, ‘waarin vinden we elkaar en waar gaan we naartoe?’. Het creëert commitment. Als je vervolgens bewust gebruik maakt van ieders (persoonlijke) krachten, creëert het een vliegwiel voor succes. Verandering, samenwerking, succes en risicomanagement, al deze thema’s hebben een paar belangrijke aspecten gemeen:de blik vooruit, focus, verbinden, maar ook...lef! Lef om ergens voor te gaan.”

Wim Jollie#5 Wim Jollie

Was teamleider wegendistrict provincie Utrecht, nu gepensioneerd

“Als beheerder heb ik veel binding met weg- en waterbeheer en zo ben ik ook in contact gekomen met WOW. Ik vind het leuk en aanstekelijk om continue te onderzoeken of zaken beter, slimmer of anders kunnen. Samenwerken is echt essentieel in deze branche.

Er is toch niets mooiers dan wanneer je door innovatie betere resultaten kunt boeken bij het uitvoeren van je taak. Neem nou Smart Mobility. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ik soms niet weet welk pad we op moeten. Samenspraak en samenwerken is daarbij echt noodzakelijk. Ik werk de laatste jaren vaak met jongeren van technasia. We proberen ze te inspireren voor ons mooie vak door ze interessante vervoersproblemen voor te leggen.”

Jeffrey Broeders#6 Jeffrey Broeders

Senior beleidsmedewerker stadsbeheer gemeente Zoetermeer

“Ik ken WOW al een tijd en ik heb meegewerkt het thema overbelading van vrachtwagens. Overbelading is een verborgen en onnodige schadepost die duidelijker inzichtelijk zal moeten worden. Daar werk ik graag aan mee.

Er is altijd verandering. De mogelijkheden en technieken worden ook dagelijks uitgebreider. Dat vraagt om een scherpe en kritische benadering van elke situatie. Daarbij staat luisteren naar elkaars ideeën centraal. Samenwerken is nodig om tot betere oplossingen te komen. We kunnen elkaars inspiratie goed gebruiken. Dat leidt uiteindelijk tot een goed einde voor grote en kleine ontwikkelingen.”

Margreet Hobbelen#7 Margreet Hobbelen

Verandermanager Omgevingswet Rijkswaterstaat

“De Omgevingswet heeft grote impact op ons werk. We staan samen voor een grote uitdaging: samenwerken in de keten, vraagstukken integraal aanvliegen, weten wat er speelt en denken in mogelijkheden. Daarbij
kan WOW helpen. Bijna iedere beheerder krijgt te maken met de Omgevingswet en ook via WOW willen we kennis delen. Dit hebben we gedaan door in het WOW-overleg te vertellen over de Omgevingswet. Eerst door te informeren en het gesprek te voeren, vervolgens door te kijken naar de praktijk en een webinar te geven.

In de nieuwe wet staan burgers en lokale initiatiefnemers centraal. Zij kunnen voor vraagstukken en initiatieven straks terecht bij het bevoegd gezag bij hen om de hoek. Wij zijn dan partner in de keten en werken samen met lokale overheden en belangenorganisaties. Wij zijn gewend te denken in natte en droge infrastructuur. Maar als je het hebt over de omgeving mooier maken, dan kijk je niet alleen naar modaliteiten en systemen. Dat gaat veel verder en vraagt om een integrale benadering van vraagstukken. Dan gaat het om het combineren van aspecten als gezondheid, milieu, veiligheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Er komen vragen op ons af die veel meer expertise vragen dan je als individu in huis hebt. Daarop moeten we voorbereid zijn. Als je bijvoorbeeld een vraag krijgt over circulaire economie, weet bij wie je moet zijn om de ambities scherp te krijgen en te vertalen naar je werk. En hebben we de kennis niet in huis, dan gaan we daar naar op zoek.

Het is een mooie uitdaging om te denken in kansen, niet in bijvoorbeeld OF veiligheid OF recreatie, maar juist in EN veiligheid EN recreatie. Als Rijkswaterstaat zijn we een van de partners in gebiedsontwikkeling. Door goed te luisteren en ons vakmanschap wendbaar en met LEF in te zetten kunnen we samen met anderen werken aan een duurzame leefomgeving. Samen verkennen, samen leren, samen doen. Soms doen we het al, straks weten we niet beter. WOW levert door het organiseren van ontmoetingen een mooie bijdrage aan deze verandering. Ik kijk uit naar meer gezamenlijke inspirerende WOW-bijeenkomsten.”

Hans van Leeuwen#8 Hans van Leeuwen

Adviseur wegen gemeente Dordrecht

“De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Anders dan in voorgaande decennia volgen de veranderingenelkaar heel snel op. De voorspelling is dat de ontwikkeling op het gebied van ICT de komende vijf jaar groter is dan de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. Daarnaast kiezen steeds minder scholieren voor het vak Infra. En komt er een uitstroom op gang van mensen die met pensioen gaan. Dit kun je als organisatie alleen niet meer bijhouden. Je zult dus steeds meer, als organisaties, met elkaar moeten samenwerken om je doelen te bereiken. Delen is het nieuwe weten. Delen is samenwerken. Ik ben met WOW in aanraking gekomen via de groep die zich bezighoud met assetmanagement. Dit gaf mij de sleutel tot het ontwikkelen van de eerste versie van risicogestuurd wegbeheer samen met adviesbureau CSM assetmanagement. Daarna volgden een aantal lezingen in het land, onder andere bij het CROW en WOW. Daarnaast heb ik meegedaan in de werkgroep voor het laatste wegbelevingsonderzoek en heb ik meegedacht over hoe assetmanagement in het technische onderwijs ingebed kan worden.

De contacten die ik opgedaan heb bij WOW helpen mij bij het opzetten van een netwerk van mensen die elkaar adviseren en ondersteunen. Collega’s bij gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. En niet te vergeten het CROW. Verder hebben we met een aantal gemeenten in West-Brabant een kennistafel over verhardingen. Hier wisselen we een aantal keer per jaar kennis uit over de wegenbouw. We stellen elkaar tussendoor vragen als we tegen onderwerpen uit het vakgebied aanlopen, waar we zelf onvoldoende van weten. Sinds kort is ook de gemeente Rotterdam aangesloten.”

Olaf van Hulst#9 Olaf van Hulst

Senior adviseur assetmanagement bij Rijkswaterstaat/GPO

"Vanuit mijn rol als omgevingsmanager van de programma’s Instandhoudingadvisering en Vervanging en Renovatie bij Rijkswaterstaat heb ik veel contacten met collega overheden en WOW-partners. In het Rijkswaterstaat contract instandhoudingadvisering kunstwerken hebben we voor collega overheden instandhoudingadviezen en risicogestuurde inspecties ingekocht. De innovatieve contractvorm, het batchgewijs inkopen van adviezen, leent zich er goed voor om scope voor collega overheden mee te nemen. De mindset van schadegerelateerd naar risicogestuurd inspecteren en adviseren sprak de collega beheerders aan. De opbrengst van deze WOW samenwerking is dat we dezelfde (assetmanagement) taal spreken en kennis uitwisselen van assetmanagementmethodieken. Ook hebben we vergelijkbaar beeld van de instandhoudingbehoefte van het (complete) areaal. Deze succesvolle WOW kennisuitwisseling zorgt voor een betere samenwerking met collega overheden op het gebied van beheer- en onderhoud nu en in de toekomst. Samenwerken? Gewoon doen!"

Henri Bijkerk#10 Henri Bijkerk

Beleidsontwikkelaar assetmanagement & duurzaamheid, provincie Overijssel

"Veranderen is samen met anderen bewegen om te ontwikkelen en verder te komen. WOW is voor mij een platform om kennis te delen met en voor elkaar. Ze bieden een ontmoetingsplek voor vakgenoten om elkaar te inspireren, motiveren en te informeren. Ik bezoek regelmatig bijeenkomsten, raadpleeg de website en ik lever bijdragen (presentaties) aan bijeenkomsten. Een enkele keer was ik zelf medeorganisator van bijeenkomsten. Ik hou me in mijn werk veel bezig met duurzaamheid en innovatie: dat beschouw ik als een voorwaarde in al ons werk vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor mens, aarde en welvaart.

Samenwerken is noodzakelijk om te ontwikkelen, krachten te bundelen en kennis te delen en te halen; samen kom je verder. Wat ik iedereen kan aanraden, is om eens een dag te werken bij een andere collega van provincie, gemeente of een andere overheidsinstantie. Dat levert vast verrassende gesprekken, nieuwe inzichten en inspiratie voor samenwerking op."